Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG WEBSITE VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Miễn trừ được hiểu là các điều kiện, điều khoản và quy định nội dung công bố dưới đây về từ chối trách nhiệm của Công ty TNHH Luật An Ánh Dương đối với bất cứ tổ chức cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: http://mildsunshinelaw.vn/ dưới mọi hình thức (sau đây hiểu là khách hàng hoặc người truy cập). Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách tự nguyện.

1.     Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại Website thuộc quyền sở hữu và quản lý của Luật An Ánh Dương, Luật An Ánh Dương cam kết rằng mọi thông tin dữ liệu được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ Pháp luật, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên tất cả chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, do đó Luật An Ánh Dương không chịu bất cứ trách nhiệm Pháp lý đối với bất cứ người truy cập nào liên quan đến việc sử dụng mọi cơ sở dữ liệu với bất cứ mục đích gì.

2.     Tất cả cơ sở dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Báo cáo tham vấn Pháp lý, Văn bản hướng dẫn; Chỉ dẫn Pháp lý, Báo cáo phân tích Pháp luật, Nghiên cứu Pháp lý, Thông tin dịch vụ…sẽ không được coi là đề xuất cung cấp Dịch vụ, đề nghị sử dụng hay cam kết về Dịch vụ Pháp lý chính thức. Cùng với đó, mọi quan điểm Pháp lý đưa ra (trừ khi được trích dẫn nguồn) đều là quan điểm riêng của Luật An Ánh Dương. Do đó nếu có bất cứ sự vi phạm hoặc không phù hợp với bất cứ quy định nào của Pháp luật hoặc bởi sự sửa đổi, bổ sung của Pháp luật sẽ bị coi là vô hiệu và Luật An Ánh Dương sẽ huỷ bỏ hoặc điều chỉnh trong thời gian sớm nhất. Và vì chúng tôi nhấn mạnh và khuyến cáo đó chỉ là thông tin tham khảo.

3.      Luật An Ánh Dương bảo lưu mọi quyền phân cấp cho truy cập vào Hệ thống Hỗ trợ Pháp lý đặc biệt, cho hoặc không cho dowload dữ liệu, theo đó chỉ có những khách hàng này mới có quyền truy cập theo hướng dẫn của người quản trị trang Website.

4.     Luật An Ánh Dương không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người truy cập thực hiện bất kỳ cách thức nào tải những thông tin, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu.

5.     Người truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu hiểu rõ rằng phải tuân theo những nội dung sử dụng Website. Luật An Ánh Dương yêu cầu nghiêm túc rằng người truy cập không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, vi phạm đạo đức trong việc sử dụng Website và cơ sở dữ liệu. Mọi hành vi xâm hại khi đã được yêu cầu tuân thủ gây thiệt hại cho Website hay cho Luật An Ánh Dương người thực hiện phải hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Luật An Ánh Dương sẽ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn và đề nghị xử lý những hành vi đó theo quy định của pháp luật.

6.     Luật An Ánh Dương không chịu trách nhiệm Pháp lý đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link kết nối đến trang web của Luật An Ánh Dương. Luật An Ánh Dương không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vấn đề phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi mọi vấn đề về phần mềm hoặc dữ liệu máy tính.

7.     Luật An Ánh Dương bảo lưu toàn quyền thiết lập, điều chỉnh nội dung cơ sở dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào. Các Điều khoản và điều kiện nói trên được thiết lập, điều chỉnh và hiểu theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. Do đó bất cứ nội dung nào bị cơ quan có thẩm quyền cho là không có hiệu lực, không phù hợp cho việc áp dụng hoặc không hợp pháp nội dung đó sẽ bị loại bỏ mà không làm mất đi hiệu lực áp dụng của các nội dung còn lại.

8.     Người truy cập từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu Luật An Ánh Dương can thiệp, giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến các nội dung đã tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên đây.

 


Thông tin khác