Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi

   Tháng 5.2012 tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với Công ty với mức lương thỏa thuận là 5.000.000 VND/tháng, tỉ lệ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 8,5% mức lương. Tuy nhiên, sau đó, tôi được biết Công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho tôi theo mức lương 1.200.000 VND/tháng, và không đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi được hỏi, Công ty giải thích rằng vì quy mô Công ty dưới 15 người nên không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đề nghị luật sư cho biết việc Công ty đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương không đúng với thỏa thuận ghi trong hợp đồng và giải thích không đóng bảo hiểm xã hội như thế có đúng không?  
Trả lời:
   Theo điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm: Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội quy định về tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu rõ: Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Theo Khoản 3 Phần C Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH   hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: Người lao động có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ thay đổi theo quy định trên. Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định: Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.

Như vậy, căn cứ theo các quy định pháp luật trên, đối chiếu thông tin bạn cung cấp, thì việc công ty đóng bảo hiểm xã hội cho bạn không theo mức lương đã thỏa thuận tại hợp đồng lao động, và giải thích rằng không đóng bảo hiểm thất nghiệp bởi vì quy mô công ty dưới 15 người là không đúng theo quy định của pháp  luật

 

Luật sư khác